logo

އެމްޑީޕީއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާއި އުއްމީދު. މި ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާއި ފިކުރު ސަލާމަތުން ދިރި ދެމި އޮންނާނެ.

MDP is the collective thought, effort and hopes of many. Our essence and ideology will thrive and live on.